Hoofdstukken

1948 - 1958

1948 Harmonie St. Catharina: Beschermheer Burgemeester H. J. Rhoen - Ere-comité: 78 leden - Bestuur: 6 leden - "Geestelijk Adviseur?": Pastoor Pelzer - Directeur: A. Stassen - Onderdirecteur: Jos. Groten - Vaandeldrager: A. Baggen - Leden: 43 - Aspirant-leden: 3.
1951 In Berg aan de Maas wordt door de Limburgse Muziekbond het eerste bondsconcours georganiseerd.
1952 30 september is de sterfdag van H. Delnoye - 54 jaar lid, oprichter, voorzitter, erevoorzitter; de kermismaandag wordt in volle eer hersteld de financiële consequenties van de "kroegentocht" neemt een commissie van Bijstand voor haar rekening; de laatste zin van het jaarverslag van secretaris J. Delnoye spreekt boekdelen: "Blijf trouw aan het vaandel van St. Catharina, werk hard en doet met ijzeren hand Uw plicht."
1953 I.v.m. te hoge kosten (fl. 75,00) moet van een uitvoering van toneelvereniging de Jonge Krachten uit Lemiers op een concertavond worden afgezien. Directeur Weerts stapt op (hij laat voor de tweede keer de vereniging in de steek) en wordt opgevolgd door Dhr. Diederen. Er wordt een commissie "Instrumentenfonds" in het leven geroepen met als voorzitter J. Stollman. Een voorstel van Dhr. Van der Meulen om leden boven de 18 jaar een vast repetitiegeld van fl. 0,25 te laten betalen, wordt met algemene stemmen aangenomen. Dhr. P. Franken viert zijn 50-jarig lidmaatschap. Het patronaatsfeest wordt als proef op kermiszondag gehouden. De verstkomende leden zijn de beste repetitiebezoekers.
1954 Dhr. Jos Franken wordt de 2e directeur. Het repetitiebezoek is zo slecht dat het bestuur besluit om, hiertoe genoodzaakt, de art. 19 en 24 van het Huishoudelijk Reglement toe te passen (verplichtingen van leden tegenover de harmonie met alle gevolgen vandien). Het bestuur wordt gevormd door: J. Delnoye, J. Bindels, H. Balduin, J. Prickarts sr., H. van der Meulen, E. Haenen, J. Scheepers, J. Zinken, L. Klein.
1955 De volgende personen zijn 25 jaar lid: Dhr. W. Creusen, dhr. A. Delnoye, dhr. H. Smeets, en dhr. J. Franken. Dhr. J. Prickarts sr. wordt tot erevoorzitter benoemd.
1956 De benoeming van een geestelijk adviseur wordt een feit. Directeur Diederen verlaat de vereniging en zijn opvolger is Dhr. J. Groten (slechts voor een heel korte periode).
1957 Dhr. B. Starmans wordt de nieuwe directeur. De volgende dames worden als lid van de vereniging ingeschreven: Marleen van der Meulen, José van der Meulen, José Balduin en Marleen Delnoye. Er wordt met succes een ijzeractie gehouden. In dit jaar sterft erevoorzitter J. Prickarts sr. . Op de bestuursvergadering van 10 september valt het besluit om een verenigingsfoto te maken.
1958 Harmonie St. Catharina bestaat 60 jaar.