Hoofdstukken

1938 - 1948

foto19381940 - 1945: De Tweede Wereldoorlog De mobilisatie van eind augustus 1939 veroorzaakt de problemen van het ontbreken van veel mannen op de repetitie. Repetitielokalen worden gevorderd door overheidsinstanties, concerten kunnen niet plaatsvinden. De bezetting van Nederland door de Duitse troepen vanaf 10 mei 1940 zal ook ingrijpende gevolgen hebben voor het Lemierser muziekleven.
In november 1941 is de Ned. "Kultuurkamer" ingesteld. Verenigingen met culturele doelstellingen, waartoe ook de harmonie behoort, worden automatisch in de nieuwe organisatie opgenomen. St. Catharina wil geen lid worden en moet "onderduiken".
1947 Op 26 januari wordt in de Algemene Vergadering ter vaststelling van hernieuwde statuten het bestuur ais volgt samengesteld: Hub. Delnoye, ere-voorzitter - Jos Lux, voorzitter Jos. Prickarts sr., secretaris / penningmeester, - Hub Ruijters, commissaris - Jos Groten, commissaris - Ger. Wierts, commissaris - Leo Klein, commissaris.
1948 Op zaterdag 19 en zondag 20 juni vinden de feestelijkheden bij gelegenheid van het 50-jarig Jubileumfeest plaats. In het voorwoord van de feestgids komen achtereenvolgens de pastoor, de burgemeester en de voorzitter aan het woord. Pastoor Pelzer: "Moge Harmonie St. Catharina hare beste krachten blijven geven aan Kerk en Staat, tot meerdere eer van God en tot heil der parochie." Burgemeester Rhoen, beschermheer, met: "De uitstekende naam, die het gezelschap bij deelneming aan wedstrijden in en buiten de Limburgse landouwen heeft verworven....." Voorzitter Lux: "Moge het mij, met Gods hulp, ais voorzitter gegeven zijn, onze Harmonie mijn voile krachten te schenken tot welzijn van heel ons dierbaar Lemiers. Harmonie St. Catharina. Ad multos Annos".
Onder voorzitterschap van Dhr. Schurgers tekent een feest- en regelingscommissie van 21 leden voor de totale organisatie. Jubilarissen zijn: H. Delnoye, (oprichter, oud-voorzitter, ere-voorzitter) - 50 jaar, J. Prickarts sr., (oprichter, secretaris) 50 jaar, P. Franken 45 jaar lid, H. Delnoye jr. 25 jaar lid.