100 Jaar St. Catharina: een terugblik tot 1999Voorwoord

Het schrijven van een waardevol en waarheidsgetrouw historisch overzicht is geen sinecure gebleken. Het ontbreken van verslagen van de jaren 1922 t/m 1951 kostte vele hoofdbrekens. De slechte leesbaarheid van het handschrift van enkele secretarissen vormde eveneens een niet te onderschatten handicap. Verder is mondelinge overlevering vaak gekleurd en erg persoonsgebonden: herinneringen van toen en gevoelens van nu willen de waarheid meer dan eens geweld aan doen. Om desondanks een chronologische opgebouwd en goed leesbaar verslag te krijgen, heb ik gekozen voor de volgende opzet: een eeuw is tien decennia en van elk decennium heb ik naar beste vermogen en conform het verenigingsverloop de cruciale gebeurtenissen, de ups en downs en de markante figuren eruit getild en in uiterst verkorte vorm opgetekend. Omdat vanaf 1951 t/m heden vele schriftelijke bronnen voorhanden zijn, is een uitgebreidere verslaggeving van deze jaren een logisch gevolg. De schrijfwijze van vooral de eigennamen is conform de schriftelijke overlevering.

 


1898 - 1908

1898 "Onder Protectie van den Wel. Edl. Geb. Heer Baron Otto von Pelser Berensberg te Kerkrade werd den 30. Januari 1898 te Lemiers opgericht het Harmonie Gezelschap 'St. Catharina' (uit de statuten van 30 januari 1898 en het Statuten-Boekje van 26 januari 1947)." De vereniging bestaat uit 34 actieve en 71 in-actieve leden (Ehrenmitglieder). Het bestuur is als volgt samengesteld: president Eg. J. Clignet, vice-president L. Creusen, secretaris (Schriftführer) J. Prickarts sr., penningmeester (Kassierer) J. Scheeren en als commissaris A. Krott. Dirigent is Dhr. Tychon. Lemiers is een rectoraat (de oprichting van het rectoraat Lemiers geschiedde per acte van 26 november 1879 - het kerkbestuur van Vijlen is de wettelijke vertegenwoordiger van het rectoraat). Math. Dohmen is rector en Lemiers heeft ongeveer 250 inwoners.
Op Pinkster-maandag vindt de klokkendoop plaats door Deken Beys van Gulpen (de doopnamen zijn Catharina en Augustinus): de harmonie treedt voor het eerst naar buiten op. In augustus luistert men de processie in Moresnet op. Op 11 september neemt men deel aan de fakkeloptocht, die gehouden wordt bij gelegenheid van de troonsbestijging van Koningin Wilhelmina.
1899 De harmonie neemt deel aan muziekfestivalste Bocholtz en Richterich.
1900 Dhr. Tychon legt op 18 november de dirigentenfunctie neer. Hij wordt opgevolgd door dhr. Mönch.
1901 Op 15 augustus heeft de wijding (consecratie) plaats van de nieuwe kerk. "Geheel het dorp, zoowel Oud- als Nieuw-Lemiers, was bij die gelegenheid in feesttooi, gelijk nooit te voren. Talloozen waren getuige van den plechtigen intocht van de consecrator bisschop Drehmans" (citaat uit Kerkgeschiedenis van Lemiers): de harmonie is van de partij.
Dhr. Wauben uit Vijlen volgt dhr. Mönch als dirigent op.
1904 Op zondag 19juni wordt het vaandel ingewijd (Fahnenweihefest) met assistentie van St. Cecilia uit Vaals. Na een plechtige hoogmis, waarin de Hoogeerwaarde Heer Pater Rector Dohmen het vaandel zegent, wordt het feest voortgezet in het verenigingslokaal Franken (het bovenzaaltje was ooit ingericht als school).
1905 De harmonie neemt op 31juli deel aan de festiviteiten, die georganiseerd zijn bij gelegenheid van het 75-jarig bestaansfeest van de stad Aubel (B).


1908 - 1918

foto19 1910 Het 12,5 jarig bestaan: bestuur: president L. Creusen, secretaris J. Prickarts sr., penningmeester J. Delnoye, 2e voorzitter J. Cransveld, erelid van het bestuur Eg. J. Clignet; vaandeldrager/commissaris M. Stollman; dirigent (Kapelmeister) Ch. Rotschuh; 2e dirigent H. Kohnen; actieve leden: 33; inactieve leden: 98.
1911 Op 5 mei overlijdt "lhr Erstes, ihr jüngstes Mitglied Herrn Karl Delnoye. War er nicht ein Muster von Unterdänlichkeit seinem Vorstand? War er nicht eine Seltenheit in Brüderliebe gegen seiner MitBrüder im Verein?" (citaat uit het jaarverslag Gottes Segen für das Jahr 1911).
1912 Op zondag 21 juli wordt tijdens een feestvergadering de Hooggeëerde Heer Gustav Prinz, naaldenfabrikant, als "Ehrens Protector" geïnstalleerd. In de feesttoespraak vragen de zinsneden "Wo vereinte Kräfte walten, kann nur Grosses sich gestalten" en "Treu zu unsere Fahne stehen, das ist allzeits unser Wunsch" onze indringende aandacht. Ch. Rotschuh stapt op als dirigent en wordt opgevolgd door W. Janssen (hij verdient 6 Mark per repetitie). Dhr. H. Kohnen is de 2e dirigent.
1913 Het bestuur is als volgt samengesteld: H. Delnoye 1e voorzitter, Fr. Gering, 2e voorzitter, J. Prickarts sr. Schriftführer, J. Delnoye Kassierer, M. Stollman Commissar.
1914 - 1918 De ontwikkeling van het Limburgse muziekleven stagneert in 1914. De algemene mobilisatie van de Ned. troepen, die op 11 augustus na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wordt uitgeroepen, houdt in dat veel volwassen mannen voorlopig naar de landsgrenzen verdwijnen. Tot in 1917 zullen er vrijwel geen nieuwe blaasmuziekverenigingen opgericht worden.
Ook voor het muziekleven in Lemiers betekent de Eerste Wereldoorlog een tijd van stilstand en zelfs achteruitgang. Maar van totale stilstand is duidelijk geen sprake. Natuurlijk kan men niet regelmatig oefenen en heeft men minder inkomsten, maar de jaarverslagen van die jaren getuigen toch van verenigingsleven en verenigingslust (er zijn patronaatsfeesten, concerten, festivals, theatervoorstellingen, "Generalversammlungen").


1918 - 1928

foto19231920 Op 1 januari heeft de vereniging 7 bestuursleden, 24 "Mitglieder" en 81 "Ehrenmitglieder" waarvan 54 uit Lemiers, 13 uit Vaals, 4 uit Holset, en 10 uit Vijlen. Het jaar sluit af met een batig saldo van fl. 202,23 (Mr. 2558,31) (fl. 100,00 is 2200,00 Mr.). (Kascontroleurs zijn J.H. Ruijters en R.M. Klein); dirigent Janssen wordt in Mr. betaald en verdient in dat jaar Mr. 1144,30; een klarinet kost fl. 25,00. In 1920 schenken 10 leden de harmonie 137,00 Mr en de ereleden zorgen voor een financiële injectie van fl. 107,50.
1921 Lemiers heeft 125 families en 490 inwoners.


1928 - 1938

Het decennium van de concoursen.
1928 Dhr. P.J. Schröder uit Maastricht treedt aan ais dirigent: een hoogtijperiode breekt aan. 1929 Lemiers heeft 134 families en 520 bewoners.
1930 Muziekwedstrijd te Eijsden: in de 2e afdeling een 3e prijs.
1932 in de 2e afdeling te Son: een 1e prijs met lof der jury.
1934 ln de 1e afdeling te Arnhem: een 1e prijs.
1936 ln de afd. Uitmuntendheid te Bocholtz: een 1e prijs + de 1e ereprijs met het hoogste aantal punten + de directeursprijs.
1938 ln de Ere-afdeling te Boxtel op 5 en 6 juni: een 1e prijs met lof: 404 van de 420 te behalen punten.
Op 21 augustus wordt het 40-jarig bestaansfeest gevierd. Er zijn 4 jubilarissen: H. Delnoye (voorzitter) 40 jaar - J. Prickarts sr. (secretaris) 40 jaar - J.H. Ruijters (lid) 25 jaar - P.J. Schröder (directeur) 10 jaar. Er wordt een gala-avond gehouden, waarop de jubilarissen worden geëerd. Op grootse wijze vinden er muziekfeesten plaats.


1938 - 1948

foto19381940 - 1945: De Tweede Wereldoorlog De mobilisatie van eind augustus 1939 veroorzaakt de problemen van het ontbreken van veel mannen op de repetitie. Repetitielokalen worden gevorderd door overheidsinstanties, concerten kunnen niet plaatsvinden. De bezetting van Nederland door de Duitse troepen vanaf 10 mei 1940 zal ook ingrijpende gevolgen hebben voor het Lemierser muziekleven.
In november 1941 is de Ned. "Kultuurkamer" ingesteld. Verenigingen met culturele doelstellingen, waartoe ook de harmonie behoort, worden automatisch in de nieuwe organisatie opgenomen. St. Catharina wil geen lid worden en moet "onderduiken".
1947 Op 26 januari wordt in de Algemene Vergadering ter vaststelling van hernieuwde statuten het bestuur ais volgt samengesteld: Hub. Delnoye, ere-voorzitter - Jos Lux, voorzitter Jos. Prickarts sr., secretaris / penningmeester, - Hub Ruijters, commissaris - Jos Groten, commissaris - Ger. Wierts, commissaris - Leo Klein, commissaris.
1948 Op zaterdag 19 en zondag 20 juni vinden de feestelijkheden bij gelegenheid van het 50-jarig Jubileumfeest plaats. In het voorwoord van de feestgids komen achtereenvolgens de pastoor, de burgemeester en de voorzitter aan het woord. Pastoor Pelzer: "Moge Harmonie St. Catharina hare beste krachten blijven geven aan Kerk en Staat, tot meerdere eer van God en tot heil der parochie." Burgemeester Rhoen, beschermheer, met: "De uitstekende naam, die het gezelschap bij deelneming aan wedstrijden in en buiten de Limburgse landouwen heeft verworven....." Voorzitter Lux: "Moge het mij, met Gods hulp, ais voorzitter gegeven zijn, onze Harmonie mijn voile krachten te schenken tot welzijn van heel ons dierbaar Lemiers. Harmonie St. Catharina. Ad multos Annos".
Onder voorzitterschap van Dhr. Schurgers tekent een feest- en regelingscommissie van 21 leden voor de totale organisatie. Jubilarissen zijn: H. Delnoye, (oprichter, oud-voorzitter, ere-voorzitter) - 50 jaar, J. Prickarts sr., (oprichter, secretaris) 50 jaar, P. Franken 45 jaar lid, H. Delnoye jr. 25 jaar lid.


1948 - 1958

1948 Harmonie St. Catharina: Beschermheer Burgemeester H. J. Rhoen - Ere-comité: 78 leden - Bestuur: 6 leden - "Geestelijk Adviseur?": Pastoor Pelzer - Directeur: A. Stassen - Onderdirecteur: Jos. Groten - Vaandeldrager: A. Baggen - Leden: 43 - Aspirant-leden: 3.
1951 In Berg aan de Maas wordt door de Limburgse Muziekbond het eerste bondsconcours georganiseerd.
1952 30 september is de sterfdag van H. Delnoye - 54 jaar lid, oprichter, voorzitter, erevoorzitter; de kermismaandag wordt in volle eer hersteld de financiële consequenties van de "kroegentocht" neemt een commissie van Bijstand voor haar rekening; de laatste zin van het jaarverslag van secretaris J. Delnoye spreekt boekdelen: "Blijf trouw aan het vaandel van St. Catharina, werk hard en doet met ijzeren hand Uw plicht."
1953 I.v.m. te hoge kosten (fl. 75,00) moet van een uitvoering van toneelvereniging de Jonge Krachten uit Lemiers op een concertavond worden afgezien. Directeur Weerts stapt op (hij laat voor de tweede keer de vereniging in de steek) en wordt opgevolgd door Dhr. Diederen. Er wordt een commissie "Instrumentenfonds" in het leven geroepen met als voorzitter J. Stollman. Een voorstel van Dhr. Van der Meulen om leden boven de 18 jaar een vast repetitiegeld van fl. 0,25 te laten betalen, wordt met algemene stemmen aangenomen. Dhr. P. Franken viert zijn 50-jarig lidmaatschap. Het patronaatsfeest wordt als proef op kermiszondag gehouden. De verstkomende leden zijn de beste repetitiebezoekers.
1954 Dhr. Jos Franken wordt de 2e directeur. Het repetitiebezoek is zo slecht dat het bestuur besluit om, hiertoe genoodzaakt, de art. 19 en 24 van het Huishoudelijk Reglement toe te passen (verplichtingen van leden tegenover de harmonie met alle gevolgen vandien). Het bestuur wordt gevormd door: J. Delnoye, J. Bindels, H. Balduin, J. Prickarts sr., H. van der Meulen, E. Haenen, J. Scheepers, J. Zinken, L. Klein.
1955 De volgende personen zijn 25 jaar lid: Dhr. W. Creusen, dhr. A. Delnoye, dhr. H. Smeets, en dhr. J. Franken. Dhr. J. Prickarts sr. wordt tot erevoorzitter benoemd.
1956 De benoeming van een geestelijk adviseur wordt een feit. Directeur Diederen verlaat de vereniging en zijn opvolger is Dhr. J. Groten (slechts voor een heel korte periode).
1957 Dhr. B. Starmans wordt de nieuwe directeur. De volgende dames worden als lid van de vereniging ingeschreven: Marleen van der Meulen, José van der Meulen, José Balduin en Marleen Delnoye. Er wordt met succes een ijzeractie gehouden. In dit jaar sterft erevoorzitter J. Prickarts sr. . Op de bestuursvergadering van 10 september valt het besluit om een verenigingsfoto te maken.
1958 Harmonie St. Catharina bestaat 60 jaar.


1958 - 1968

foto19581958 Op 29 maart wordt een solistenconcours georganiseerd; er nemen 85 solisten deel.
1959 I.v.m. de benoeming van dhr. B. Starmans tot directeur van de "Phil" is de wekelijkse repetitie op woensdagavond.
1960 Op 29 mei biedt de voorzitter van het Instrumentenfonds de nieuwe uniformen aan. De concoursdag te Bunde is op 6 juni: in de 1e afdeling wordt er een eerste prijs met promotie behaald (306 punten); op de receptie van 7 juni biedt de carnavalsvereniging de Grensschiebere een nieuw uniform aan. Op 31 juli krijgt vaandrig A. Baggen i.v.m. zijn 25-jarig lidmaatschap een receptie aangeboden.
1961 Geestelijk adviseur Van Dungen verschijnt voor het eerst op het verenigingstoneel. Door een ongeval van directeur B. Starmans, op carnavalszaterdag, neemt dhr. Jos Franken de directiewerkzaamheden voor een korte tijd over. Het georganiseerde concours (solisten en boerenkapellen) op 12 november is, ondanks de aanwezigheid van de juryleden Stallmeyer en Kockelkoren, geen succes. Op Pinksterzondag begeleiden voor het eerst in de geschiedenis van de harmonie trommelaars de communicantjes naar de kerk: als hun leider treedt dhr. W. Recker uit Vaals op.
1962 Op zondag 23 september neemt de harmonie deel aan het concours te Grathem in de afdeling Uitmuntendheid; men behaalt met 294 punten een eerste prijs. Voor de eerste keer spreekt men over een concoursdeelname van een teleurstelling: men verwachtte een promotie. De nieuwe parochieherder de Z.E.H. Van Amstel wordt ingehaald: de harmonie musiceert tijdens de receptie.
1963 De t.v. wordt gebombardeerd tot boosdoener i.v.m. het slechte repetitiebezoek.
1964 De repetitie wordt van de woensdag verlegd naar de dinsdagavond. Op de jaarvergadering van 23 februari is er voor het eerst sprake van een Damescomité.
1965 Op 23 februari wordt de harmonie koninklijk goedgekeurd. Er wordt een nieuw instrumentarium ter waarde van fl. 20.000,- aangeschaft.
1966 Bestuursfuncties worden ais volgt verdeeld: J. Delnoye, 1e voorzitter - J. Evers, 2e voorzitter - J. Bindels, 1e secretaris - A. Cransveld, 2e secretaris - H. van der Meulen, 1e penningmeester - L. Klein, 2e penningmeester. Lemiers neemt afscheid van pastoor Van Amstel en verwelkomt pastoor Meessen.
1967 Dhr. J. Zinken wordt benoemd tot lid van verdiensten. Op het bondsconcours te Blerick behaalt men in de afdeling Uitmuntendheid een 1e prijs.
1968 De harmonie heeft een Drumband, die onder leiding van dhr. P. Bindels staat. Uit de leden is een Blaaskapel tot stand gekomen: dhr. P. Schijns is de leider.


1968 - 1978

1971 In de jaarvergadering van 19 januari besluit men het Patronaatsfeest in de toekomst op zaterdagavond te houden. Op 24 april wordt dhr. R. Klein begraven (lid sinds 1929 - sinds 1952 bestuurslid en medeoprichter van het Vaandelcomité en het Instrumentenfonds). Men verandert van repetitielokaal: het wordt lokaal Curvers (voorheen Café Ruijters-Groten en daarvoor Restaurant "Zur Traube" van Fam. Ruijters-Schijns).
1972 In de bestuursvergadering van 25 september wordt voor het eerst gesproken over een kienavond. Het jaarverslag van secretaris Evers sluit af met: "Zoals gebruikelijk werden er Kerstliederen in de Kerstnacht door een groep leden o.l.v. P. Schijns gespeeld."
Het verenigingslokaal heet voortaan Café Oud Lemiers van Fam. Zenden.
1973 Bestuur: Beschermheer: E.J. Jongen, erevoorzitter Joh. Delnoye, voorzitter J. Evers, penningmeester M. Starmans, secretaris A. J. Cransveld, W. Kaubo, H. de la Rosette, A. Delnoye, J. Ritzen.
Een geacht lid beweert op de jaarvergadering van 23 januari: "Als een vereniging op concours gaat moet er een 1e prijs behaald worden, daar het schadelijk voor de vereniging is als er een 2e prijs behaald wordt". Er wordt voorgesteld om het beschermheerschap van Dhr. Jongen te beëindigen en dhr. Richarz ais beschermheer te benoemen.
Het 75-jarig bestaansfeest wordt gehouden op 22, 23 en 24 juni: zeer geslaagd (AVRO's Top Pop DiscoShow, Jeugdmiddag, Beierse Avond m.m.v. "De Kalkdörflerknapkapel" en Hoogmis, Receptie, Lemierser Avond in een feesttent aan de Klaasvelderweg). De zuivere winst bedraagt ongeveer fl. 12.000,- (te besteden voor de aanschaf van nieuwe uniformen); de feestcommissie wordt gevormd door J. Huits, M. Starmans, A.J. Cransveld, V. Bischoff, A. Cransveld, J. Ernes, J. Gillissen, W. Krott, M. Lux en A. Pelzer.
1974 Door het bestuur wordt het dragen van bruine schoenen bevolen. Twee leden worden wegens wangedrag ( het gebruik van woorden die niet geduld worden) geroyeerd. Dirigent Starmans neemt om persoonlijke redenen ontslag. Bij de drumband volgt dhr. Zinsen dhr. Winkens op ais instructeur.
1975 Gekozen uit tien sollicitanten (o.a. dhr. Horbag uit Nijswiller) en via 3 proefrepetities wordt dhr. Gelissen uit Schinveld tot nieuwe dirigent benoemd. Op zondag 31 mei viert men het 50-jarig lidmaatschap van J. Delnoye, erevoorzitter. Bij de opening van het Jeugdhuis geeft de harmonie acte de présence.
1976 Voorzitter van de vereniging is dhr. Evers. Het Instrumentenfonds bestaat 25 jaar. De harmonie luistert op 15 augustus het 75-jarig bestaan van de parochie op.
Op 12 september neemt men deel aan het concours te Heksenberg (Eerste Afdeling - 1 e prijs - 277,5 punten) en op 5 december aan het concours te Heythuizen: 1e afdeling 298,5 punten, met promotie en kampioenswimpel.
1977 Dhr. M. Starmans vervult de bestuursfunctie van secretaris. Harmonie St. Catharina sluit zich aan bij de eerste Limburgse Muziekfederatie : "De Verenigde Vrienden."
Noël Heusschen gaat op concours en keert huiswaarts met een eerste prijs met lof.
Het verwarmingsfonds St. Catharinakerk ontvangt de helft van de opbrengst van het. winterconcert.


1978 - 1988

1978 Het ophalen van oud papier verloopt niet naar ieders tevredenheid. Er wordt een rooster i.v.m. de organisatie van de kienavonden opgesteld. Het bestuur komt i.v.m. het aftreden van voorzitter Evers met een profielschets betreffende het voorzitterschap.
1979 Op de jaarvergadering van 30 januari wordt dhr. J. van der Meulen tot voorzitter gekozen. Bestuursleden zijn E. van der Meulen, J. Heusschen, Starmans, J. Stohlman, A. Delnoye, H. van Wersch, W. Kaubo, H. Delnoye, J. Evers, H. Hendriks, J. Ritzen, en J. Heusschen. Aspirant-bestuursleden zijn Hermine Schijns en Harold Limpens. Op dinsdag 1 mei wordt dhr, Richarz als nieuwe beschermheer geïnstalleerd. Het uitstapje naar Köningswinter, Remagen, Mayschoss en Altenahr mag zeer geslaagd heten.
1980 Er wordt een werkgroep "nieuw vaandel" geformeerd (nieuwe wappervlag en bestaande drapeau restaureren). De harmonie zal voortaan in de maand april de collecte van het Instrumentenfonds houden en in oktober de donateurskaartenactie. Op het muziekconcours te Maasbracht behaalt de harmonie in de afdeling Uitmuntendheid een 1e prijs met 290 punten.
1981 Musicatharina start in zaal Zenden ais een muziekfestival, in de loop van 10 jaar groeit het uit tot een voorconcoursgebeuren in festivalstijl; de werkers van het allereerste uur zijn: Hermine Schijns, Hardy Mertens, Thijs Zenden en Egon van der Meulen. De papieractie moet noodgedwongen stopgezet worden. Noël Heusschen krijgt een assistent-instructeursfunctie bij de drumband. Op 25 oktober wordt het nieuwe vaandel kerkelijk ingezegend.
1982 Onder het motto "Een nieuwe rolstoel voor Erwin Nijssen" wordt op zaterdag 18 december een kerst-inn gehouden. Alle culturele verenigingen van Lemiers verlenen medewerking.
1983 Het overkoepelend orgaan van de Lemierser culturele verenigingen (een initiatief van de harmonie) komt voor het eerst in vergadering bijeen. In zaal Zenden wordt een Gemeenteconcert georganiseerd: de drie Vaalser harmonieën nemen deel.
I.v.m. het 85-jarig bestaansfeest wordt een vierdaags programma op 11, 12, 13 en 15 augustus in een feesttent aan de Klaasvelderweg afgewerkt. Orkesten als "Peanuts", "Mitterberger Buam" en "Die Original Wurmtaler" verzorgen de avonden. Het hoogtepunt van het feest is ongetwijfeld de koninklijke onderscheiding voor diamanten harmonie-muzikant
H. Delnoye (d'r "Men"). Vermeldenswaardig is zeker ook de biervaten-actie, die het feestcomité onder voorzitterschap van Sjef Huits houdt om het financieel plaatje in ieder geval rond te krijgen. Op 1 oktober viert de harmonie het 50-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Richarz. De harmonie heeft thans 54 spelende leden.
1984 Michel Mordant neemt de leiding over de drumband op zich. Erevoorzitter Jef Evers overlijdt op maandag 5 november. Te Heeze behaalt de harmonie o.l.v. A. Gelissen in de afdeling Uitmuntendheid een 1e prijs met 299 punten.
1985 Rob van der Zee wordt de nieuwe dirigent. Piet Schins wordt tot vaandeldrager benoemd. Het uitstapje naar Phantasialand slaagt. Een heldere taakverdeling binnen het bestuur wordt aangepakt.
1986 De blaaskapel gaat voortaan ais de Hemmlesbach Musikanten door het leven. De drumband draait niet zoals het moet.
Beschermheer Richarz wordt 80 jaar. Fanfare Huls stapt uit de Federatie. De dropping met erwtensoep en prijzen vindt gewoon weer plaats.


1988 - 1998

1988 Op zondag 31 januari wordt het jubileumfeest (90 jaar) gevierd: het damescomité biedt een cheque van fl. 1000,- aan. De wandelcommissie, een initiatief van Sj. Lumey, tekent voor de 1e Catharina-wandeltocht op 31 juli.
Op 22 oktober neemt de harmonie deel aan het bondsconcours te Susteren: o.l.v. dirigent R. van der Zee wordt in de afdeling Uitmuntendheid een 1e prijs met 301 punten behaald.
1989 Michel Mordant stopt als drumband-instructeur. Er dienen zich twee grote zorgkinderen aan: de drumband en het kienen. Tijdens het patronaatsfeest van 2 december worden de dames van het damescomité i.v.m. het 25-jarig bestaansfeest in de bloemen gezet. H. Kaubo en L. Mürer-Balduin ontvangen oorkonden van 25-jarig lidmaatschap. Op 2 april presenteert het korps zich officieel aan het grote publiek in nieuwe uniformen. Woensdag 6 september is de sterfdag van beschermheer W. Richarz. De Hemmlesbach Musikanten worden in nieuwe vesten gestoken.
1990 Na een te korte periode van dhr. Vankan uit Nieuwenhagen wordt Noël Heusschen de drumbandinstructeur. Bestuurslid R. Wijnen zet de kientrein weer op het goede spoor. In het weekeinde van 5 t/m 7 oktober viert het Musicatharina-comité op grootse wijze het 2e lustrum. Tijdens het patronaatsfeest van 1 december wordt beschermvrouwe M. Ernes-Richarz geïnstalleerd. Sj. Lumey introduceert de speculaasactie.
1991 De Golfoorlog drukt zijn stempel op de carnavalsactiviteiten: geen deelname aan de optochten te Aldenhoven en Lemiers. Erwin van der Meulen spekt de verenigingskas met zijn lotto. Op 8 augustus overlijdt bestuurslid en wandelcommissielid Hub Hendriks. Op 31 augustus bestaat het hele bestuur uit 9 personen: J. v.d. Meulen, E. Klein, R. Wijnen, Sj. Lumey, L. Richarz, W. Schwoll, M. Schwoll, H. Heunen, I. Specker. Er zijn 13 ereleden en 62 leden.
1993 Café Oud Lemiers is in bezit van Michel en Astrid Pelzer-Zenden.
1994 Spanjereis van 2 t/m 10 april: Lloret de Mar aan de Costa Brava Hotel Don Juan. Hoogtepunten van deze concertreis zijn: bezoek aan de botanische tuin en concert in Blanes; excursie naar Montserrat; concert op Ramblas Catharina in Lloret de Mar; excursie naar Barcelona; rondgang en concert in Calleila. Acht dagen, ca. 140 personen en 3 bussen. Er zijn alleen maar lovende woorden voor de leden van de reiscommissie: Irene Specker, Pedro Huits, Ronald van der Meulen en Thijs Zenden. Een reis om nooit meer te vergeten!
Zaterdag 15 oktober: dirigent Victor Vaessen en 54 muzikanten nemen deel aan het Bondsconcours van de LBM in de Rodahal te Kerkrade. Uitslag: 316,5 punten. Prijs: een 1e prijs met promotie naar de Ere-afdeling. "Met Victor Vaessen begint de victorie." Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling. Wiel Baggen, gewaardeerd lid van de harmonie en lid van de Erewacht van de parochie Lemiers, wordt op 18 november plotseling uit het leven weggerukt.
1995 Erelid Theo Waterreus wordt op donderdag 4 mei begraven.
Op zondag 11 juni viert de Koninklijk Erkende Harmonie hét feest van voorzitter Jo van der Meulen bij gelegenheid van zijn 50-jarig lidmaatschap (en de overige verenigingsverdiensten). Van mevr. K. Meulenberg, voorzitter van regio Heuvelland van de LBM, ontvangt de jubilaris het zilveren federatie-insigne met oorkonde; door burgemeester J. van Dijk krijgt hij de Ere-Penning in zilver van de gemeente Vaals met oorkonde en draaginsigne uitgereikt.
Ex-zaalhouder, saxefonist en oud-bestuurslid Alphons Zenden overlijdt op 23 september.
1997 Op 8 februari overlijdt geheel onverwacht Leny Mürer-Balduin: enkele dagen later neemt de harmonie afscheid van de voorzitster van het damescomité en lid van de wandelcommissie in een stijlvolle dienst in de St. Pauluskerk te Vaals.
De 10e Catharina-wandeltocht wordt gehouden op 27 juli. De wandelcommissie viert het 2e lustrum met een prachtige sticker (gesponsord door café Oud Lemiers), prima wandelweer en 1602 officiële inschrijvingen. Wandelambassadeur J. Gillissen is weer op zijn best.
Zondag 21 september Finale Mgr. Ronckentoernooi te Meijel: klarinettist Joris Lumey neemt deel in de Ereafdeling en behaalt 104 punten.


Tot slot

Met veel elan, toewijding en plezier heb ik hard gewerkt om een historische schets van 100 jaar Harmonie St. Catharina te maken.
In dit geschiedkundig overzicht heb ik gekeken naar het verleden. Dat hoort ook zo bij een jubileum. Maar het is evenzeer of nog méér nodig om vooruit te kijken. Dankzij de inzet van velen is St. Catharina die muziekvereniging die ze nu is: een harmonie-orkest in de Ere-afdeling van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, een waardig vertegenwoordiger van de gemeenschap Lemiers.
Ik wil besluiten met een woord van dank aan de vele secretarissen die het mij mogelijk gemaakt hebben om dit gedenkstuk te schrijven.

SjefLumeyLemiers,
30 januari 1998
Sj. Lumey, Erelid


VERVOLG

We hopen binnenkort een vervolg te kunnen geven aan het beschrijven van onze geschiedenis en daarmee de periode 1998 tot heden te belichten